Logo en White European Studies

Graduate Program

Euro-Türkler, Kuşaklararası Farklılıklar, İslam ve Entegrasyon Tartışmaları

(2015) Göç Araştırmaları Dergisi, 1 (1).

Abstract:

Bu makalenin amacı daha 2000’li yıllarda ve 2010’lu yıllarda gerçekleştirilen niceliksel ve niteliksel yöntemlerin kullanıldığı birtakım araştırmalara referansla Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin ve onların çocuklarının 1970’li yıllardan bu yana Batı Avrupa’da yaşanmakta olan sanayisizleşme sürecinde inşa ettikleri kimliklerin kuşaklararasındaki farklarını ele almak ve dinin bu insanların gündelik hayatlarında ne anlam ifade ettiğini tartışmaktır. Öte yandan makalede tartışılacak bir diğer konu ise Avrupa Birliği (AB) devletlerinin kamusal alanda giderek görünür hale gelen İslam dinini nasıl entegre etmeye çalıştıklarıdır. Bu çerçevede makalenin iddiası, pek çok AB ülkesinde genç Müslümanların İslam’ı demokratikleştirirken ulus-devletlerin İslam’ı kurumsallaştırma eğiliminde oldukları şeklinde ifade edilecektir. Medeniyetler çatışması, kültüralizm ve İslamofobyanın egemen söylemler haline geldiği uluslararası düzlemde Türkiye kökenli göçmenlerin ve onların çocuklarının ulus-devletlerin milliyetçi hegemonyalarına karşı durabilmek için bir yandan Avrupalılık kimliğine diğer yandan da Müslümanlık kimliğine sarılmak suretiyle ulus-aşırı birtakım kimliklenme süreçlerini deneyimledikleri anlatılacaktır.

Authors:

Tags:

Migration 2015